ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์

ธนาคารออมสินถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี

ภาพรวมธุรกิจ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินนอกจากการทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้ว ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สืบสานสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในทุกด้านเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้คนไทย โดยในปีที่ผ่านมาธนาคารได้เป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ ซึ่งทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ได้ดำเนินการสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงบูรณาการได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับคนไทยในทุกด้าน และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อนำมาซึ่งอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืนของประเทศและประชาชน นับจากนี้ธนาคารออมสินจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0

บริการหลักของ gsb.or.th

  • เงินฝาก : เงินฝากเผื่อเรียก, เงินฝากประจำ, เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ ฯลฯ
  • สินเชื่อ : สินเชื่อเคหะ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อสวัสดิการ
  • กองทุน : กองทุนรวม
  • ประกัน : ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร, ประกันภัยสำหรับวางแผนลดหย่อนภาษี, ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์
  • บริการทางการเงิน : แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • สลากออมสิน : ซื้อสลากออมสิน และลุ้นโชคได้ทุกเดือน

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลสังคม จึงทำให้ธนาคารออมสินมีรูปแบบที่เป็นธนาคารเพื่อสังคม สามารถเข้าถึงลูกค้าทุกระดับ หลายคนจึงให้ความเชื่อมั่นในการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารออมสิน