ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์

​​​​​​ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีสาขาสำนักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งแรก ซึ่งเริ่มด้วยพนักงานเพียง 21 คน แต่เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท

ภาพรวมธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย

​​​​​​ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากนี้ธนาคารยังได้ร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านช่องทางธนาคาร และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตด้วย

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้คำขวัญ ​“บริการทุกระดับประทับใจ” นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริการหลักของ kasikornbank.com

  • เงินฝาก : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ฯลฯ
  • สินเชื่อ : สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถ
  • ประกัน : ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย
  • ลงทุน : กองทุนรวม, หุ้น ฯลฯ
  • บริการ : โอนเงินและชำระเงิน, เช็คและดราฟต์, เงินตราต่างประเทศ

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

ธนาคารกสิกรไทยให้บริการด้วยความมั่นคง ไว้ใจได้ ด้วยวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ดำรงความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร ระบบความปลอดภัย และป้องกันการทุจริตได้มาตรฐานสากล เตรียมใช้ AI เสริมประสิทธิภาพตรวจจับภัยไซเบอร์ พร้อมจัดการความเสี่ยงงานด้านเครดิตในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง