ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เบอร์ติดต่อ
เว็บไซต์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) เป็นธนาคารของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าในประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520

ภาพรวมธุรกิจ ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรีได้รับการคัดเลือกจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) โดยประเมินจากขนาดสินทรัพย์ ความเชื่อมโยงและบทบาทของกรุงศรีที่มีต่อเสถียรภาพและพัฒนาการของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ทุกคนต่างวางใจใช้บริการของธนาคารกรุงศรีกันเยอะมาก

บริการหลักของ krungsri.com

  • เงินฝาก : เงินฝากกระแสรายวัน, เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ ฯลฯ
  • สินเชื่อ : สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถ
  • ประกัน : ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย, ประกันสุขภาพ
  • กองทุนรวม : กองทุนรวมหลากหลายประเภท พร้อมให้คำแนะนำการลงทุน และบริการที่สะดวกสบาย
  • บริการธนาคาร : ชำระค่าสินค้าและบริการ, เงินโอนในประเทศ, เงินโอนระหว่างประเทศ, แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, เช็ค

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

ธนาคารกรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล