ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์

ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank of Thailand) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมายจนเกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการเงินรับฝาก และธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากนี้ธนาคารยังมีบริษัทในเครือที่สำคัญ ซึ่งให้บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ธนาคารได้มียุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการ Transformation ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับรากฐานต่างๆ ที่สำคัญ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของธุรกิจการเงินที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล ธนาคารเชื่อมั่นว่าด้วยก้าวที่กล้าแห่งยุทธศาสตร์ตีลังกา จะสามารถพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในทุกด้านของธนาคาร ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

บริการหลักของ scb.co.th

  • เงินฝาก : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากประจำ ฯลฯ
  • สินเชื่อ : สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถ
  • ประกัน : ประกันอุบัติเหตุ, ประกันวางแผนเงินออม, ประกันสุขภาพ
  • การลงทุน : กองทุนรวม, การลงทุนอื่นๆ
  • การชำระเงิน : บริการด้านการชำระเงิน, บริการเติมเงิน, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
  • บริการอื่นๆ : เงินโอนในประเทศ, เช็ค, บริการออกหนังสือรับรอง, บริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ฯลฯ

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ Sme เพื่อให้ก้าวพ้นวิกฤตเร่งด่วนจากผลกระทบของ COVID-19